Roxy Radio Play

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az AproPress.hu, mint szolgáltató
(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag
elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási
kódexre nem utal. Az alábbi feltételeket a Felhasználó a weboldal böngészésével, regisztrációval, ill.
megrendeléssel automatikusan elfogadja.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Barta Norbert e.v.
A szolgáltató székhelye: 3300 Eger, Malomárok utca 57.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: hirdetes.eger@reklamujsag.aproporeklam.nhely.hu
Adószáma: 60697312-2-30
Nyilvántartási szám: 22171583
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Egri Törvényszék
A szerződés nyelve: magyar

Hatályos: 2020. augusztus 1-től
(Rövid megnevezése a továbbiakban és más iratokban: ÁSZF)

A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1. Szolgáltató a Megrendelő részére internet alapú szolgáltatásokat biztosít, amelyekért a Megrendelő
a weboldalon előre meghatározott díjakat köteles fizetni. Az internet alapú szolgáltatás tartalmazza:
– weboldalon található hírdetések publikálása
– weboldalon található felület, amelynek segítségével a Megrendelő a rendszer által előre
meghatározott keretei között módosíthatja a megjelenő weboldal tartalmát.
2. Az Szolgáltató vállalja, hogy az oldalra feltöltött tartalmakat ellenörzés után megfelelő formátumban
publikálja.
3. A szerződés tárgyát képező weboldalt a Szolgáltató a szerződés aláírásakor aktuális verzióban
működő Google Chrome és Mozilla Firefox böngésző típusokra optimalizálta. Utólagos optimalizálást
nem vállal és az ebből eredő kártérítési és egyéb felelősséget is elhárítja.

A szolgáltatás feltételei, felek kötelezettségei

1. Szolgáltató kötelezettsége az Megrendelő által megrendelt szolgáltatást biztosítani.
2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást, karbantartás céljából alkalmanként legfeljebb hat (6) órán
keresztül szüneteltetni. A Szolgáltatás karbantartás célú szüneteltetése a jogviszony folytonosságát
nem érinti.
3. Szolgáltató éves szinten 99 %-os rendelkezésre állást biztosít szervereinek elérhetőségére. Hibás
működés estén a hibajavítás minden esetben azonnali intézkedést von maga után Szolgáltató
részéről. A rendelkezésre állási időt nem csökkentik az előre bejelentett karbantartási idők.
4. A Szolgáltató az installálás napjától biztosítja a megrendelt szolgáltatásokat. A Szolgáltató az általa
üzemeltetett szolgáltatások meghibásodása és esetleges kimaradása következtében keletkezett
közvetlen, illetve közvetett károkért felelősséget vállal a befizetett díj mértékéig, amennyiben a 4
pontban szabályozott rendelkezésre állás kevesebb, mint a vállalt 99%. Szolgáltató vállalja, hogy 48
órán belül megkezdi a hibák elhárítását.
5. A Szolgáltató biztosítja a Megrendelő részére a rendszer állandó (24 órás) felügyeletét, szükség
szerint a rendszer karbantartását. Szolgáltató nem vállalja a weboldalon tárolt adatok mentését, erről
a Megrendelő köteles gondoskodni.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás jellegénél fogva nem továbbértékesíthető. A
Megrendelő a Szolgáltatást kizárólag a saját vagy cég nevében veheti igénybe.
7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére
történik. Az Megrendelő jogosult a hibás, vagy kimaradt szolgáltatás időarányos díjának jóváírására,

amennyiben a hiba a Szolgáltatónak róható fel. Vitás esetekben külső, a Szolgáltató által is elismert
műszaki szakértő bevonása szükséges.

Titoktartás

1. A Szolgáltató az Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően
kezelheti, azt harmadik fél részére a Megrendelő előzetes beleegyezése nélkül tovább nem adja. A
Szolgáltató köteles titkos/bizalmas adatként kezelni az Megrendelő azonosító kódjait, jelszavait.

Szellemi alkotáshoz fűződő jog

1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljes dokumentációja a Szolgáltató kizárólagos
szellemi tulajdonát képezi, amelynek felhasználása a Szolgáltatási szerződés hatálya alatt, az abban
rögzített feltételek mellett lehetséges, ennek megfelelően a dokumentáció, vagy annak bármely része
harmadik személy részére nem adható át.
2. A szerződő felek egyhangúan megállapodnak abban is, hogy az jelen szerződés teljesítése
kapcsán létrehozott szellemi termék a Szolgáltató szerverén történő használatának joga. Szolgáltató
tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szellemi alkotás az 1999. évi
LXXVI.tv. 1.§(2)bek.c.) pontja alapján szerzői jogi védelem alá tartozik. A forráskód tulajdonjogát
Szolgáltató fenntartja magának. (Forráskód alatt értendőek a következő kiterjesztésű fájlok: .psd, .php,
.js, .db, .css, .html)

Egyéb rendelkezések

1. A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató által készített internetes rendszerben felhasznált vizuális
anyagokat (fotók, grafikák, animációk, logók, videók és egyéb forrásanyagok) a Megrendelő
jóváhagyásával használták fel. A Megrendelő a vizuális anyagok felhasználásából, megjelenítéséből
adódó mindennemű jogi következményekért teljes felelősséget vállal.
2. A rendszer publikus webhelyen történő üzemszerű működése alatt a Szolgáltató a hatályos
adatvédelemi elveknek megfelelően jár el.
3. A felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos Magyar
Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos Magyar Internet-szabványok alkalmazandók.